mal-gara mal-ga‧ra

[ma:l-gara]

Ownukly-irili mallaryň hemmesi.

  • Gurt mal-gara seretmek, ýer sürlende düýe başyny çekmek ýaly işler bilen meşgul boldy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Çeşmäniň aňyrsy mal-gara bakylýan ýerdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Şu işik-de, mal-garanyň arasynda oýnap, çagalyk döwrüni geçiripdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)