maglumatsyz mag‧lu‧mat‧syz sypat

[maglu:ma:tsyz]

  1. Bir zat hakynda habary ýok bolan, habarsyz.

  2. Bir iş barada materialy bolmadyk.

  3. Aň-düşünjesiz, aň-düşünjesi bolmadyk.