maňka maň‧ka 1

 1. Burundan akýan suwuklyk, sümük.

  • Oglanyň maňkasyny süpürmek.

 2. Göçme manyda Burnuna salyp gepleýän, myňňy-myňňy edip gepleýän.

maňkaňy oňarmazlyk

Iş başarmazlyk, özüňi oňarmazlyk.

 • Ýeri how, maňkaňy oňaraňok weli zol: -- Gurban! -- diýip dursuň. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

maňka maň‧ka 2

Weterinariýa Haýwanlarda bolýan ýokançly kesel, ketew.

 • Başga-da maňka, agsyl keseline garşy göreş ýaly meseleleri agzamak bolardy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 • Maňka keseli bilen kesellemek.


Duş gelýän formalary
 • maňkaly
 • maňkalyňa
 • maňkanyň
 • maňkasyny