maňňal maň‧ňal 1

seret aňňal

  • Gurallar oraklardan, maňňallardan ybarat bolupdyr. (Gadymy dünýä taryhy)

maňňal maň‧ňal 2

Bedräniň düýbi oýulyp ýasalan ojak.

  • Maňňala çoýunýan dükançydan bir tike köz aldy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
  • maňňala
  • maňňallardan
  • maňňalça