müdimi mü‧di‧mi

[müdi:mi]

Könelişen söz Baky, mydamalyk, hemişelik, ebedi.

  • Şöhratly baýdak, müdimi maýak. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Sen obada müdimi ýaşarsyň. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)

müdimi uka gitmek

Aradan çykmak, ölmek.

  • Ol eýýam müdimi uka gidipdir. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
  • müdimidigini
  • müdimilige
  • müdimiligi
  • müdimiligini
  • müdimilik