mübäreklemek mü‧bä‧rek‧le‧mek işlik

 1. Alkyşlamak, gutlamak.

  • Eziz Nadežda Semýonowna, sizi dogan günüňiz bilen mübärekleýärin, size uzak ýaş, bagtly durmuş arzuw edýärin! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Taýmaz beg bilen Aýsoltanyň toýuny mübärekläp bir söz aýtdy. («Görogly» eposy)

 2. Tarypyny etmek, taryplamak.

  • Oglan mün atyňa, özüňi mübärekläp, bir nama diý! («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
 • mübärekledi
 • mübäreklediler
 • mübäreklemek
 • mübäreklemäge
 • mübärekleýän
 • mübärekleýärin
 • mübärekläp
 • mübärekläpdir
 • mübärekläpdir-de
 • mübärekläpdirler
 • mübäreklärler