möwlam möw‧lam

[möwla:m]

Dini düşünjä görä: Hudaýyň bir ady.

  • Bir hümmet etdi Möwlämdan, Ganat baglap uçdy Gyrat. («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
  • möwlama
  • möwlamam
  • möwlamdan
  • möwlamyň
  • möwlamyňky