mör-möjek mör-mö‧jek

[mö:r-mö:jek]

Zoologiýa Bogun bedenli kiçijik haýwanlar, ownujak haýwanlar.

 • Krylowyň basnýalarynda adamlar, haýwanlar, guşlar we her hili mör-möjekler gatnaşýarlar. («Edebiýat»)

 • Ýazyň çykmagy bilen çölde ýylan içýan, möý ýaly mör-möjekler-de görnüp başlaýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Mör-möjekler wyzzyldaşyp uçýardylar. (N. Jumaýew, Syrly gala)

içi mör-möjekden doly

Gara ýürek, mekir.

 • Onuň içi ýylan-içýan mör-möjekden dolumyka diýýän, oňa Guljar beg diýýärler. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • mör-möjekden
 • mör-möjekdigini
 • mör-möjekler
 • mör-möjekler-de
 • mör-möjeklerde
 • mör-möjeklerden
 • mör-möjeklerdir
 • mör-möjeklere
 • mör-möjekleri
 • mör-möjeklerimi
 • mör-möjekleriň