mönsüremek mön‧sü‧re‧mek işlik

[mö:nsüremek]

Bir zady bilmediksirän bolmak, jögülik etmek, hilegärlik bilen aňkawlyga salmak.

  • Artyk ýene mönsüräp azm urdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýeri mönsürän bolmasana. (B. Kerbabaýew, Japbaklar)


Duş gelýän formalary
  • mönsüredi
  • mönsüreme
  • mönsüremegin
  • mönsüremeginiň
  • mönsüremäýin
  • mönsüreseň
  • mönsürän
  • mönsüräp