möjek mö‧jek

[mö:jek]

 1. Zoologiýa Ite meňzeş ýyrtyjy, wagşy haýwan, böri, gurt.

  • Bu taýda şagaldan, möjekden gorkýan adam ýok, beýle adamyny başga ýerden gözle! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Olar gele gurt bilen uruşmaga gitdiler ýogsam ol möjekler goýunlarymyzy iýjekler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Möjejik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem möjek - möjegi.

goýun derisine giren möjek

Hilegär, zyýankeş adam.

 • Nä, ony goýyn derisine giren möjekdir öýdýärmiň?! («Tokmak» žurnaly)

möjege goýun ynanmak

Ynamsyz adama bil baglamak.

 • Dogrusyny diýsem Muhammet öňde biriniň möjege goýun ynanyşyny edýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • möjege
 • möjegem
 • möjegi
 • möjegimiz
 • möjegin
 • möjegine
 • möjeginiň
 • möjegiň
 • möjegiňem
 • möjegiňi
 • möjegiňki
 • möjek-de
 • möjekden
 • möjekdenem
 • möjekdi
 • möjekdigi
 • möjekdigini
 • möjekdigiňi
 • möjekdim
 • möjekdir
 • möjekler
 • möjeklerde
 • möjeklerden
 • möjeklerdir
 • möjeklere
 • möjeklerem
 • möjekleri
 • möjekleridi
 • möjekleridir
 • möjeklerin
 • möjeklerinden
 • möjeklerine
 • möjeklerini
 • möjekleriniň
 • möjekleriň
 • möjekleriňmi
 • möjekli
 • möjekligime
 • möjekligini
 • möjekligiň
 • möjekmi