mälim mä‧lim

Aýan bolup duran, aýdyňy bolan, belli.

 • Men erkli döwün ygtyýarly ýigidi bolup, näme üçin öz pikirimi, öz islegimi oňa mälim edip bilemok. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • mälimden
 • mälimdi
 • mälimdigi
 • mälimdigine
 • mälimdigini
 • mälimdir
 • mälimdirler
 • mälimi
 • mälimligem
 • mälimligiň
 • mälimlik