mäkämlemek işlik

 1. Mäkäm etmek, gaýym etmek, pugtalamak, berklemek.

  • Dalbarlyk diken pürslerimiziň düýbüni pugta mäkämledik.

 2. Pugta ildirmek, ýapmak, beklemek, berkitmek.

  • Derwezäniň işigini mäkämläň! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Ýadyndan çykmaz ýaly pugta tabşyrmak, sargamak takyklamak.


Duş gelýän formalary
 • mäkämledik
 • mäkämlemek
 • mäkämlemäge
 • mäkämläň