loty lo‧ty

  1. Iş-güýç etmekde haýal turup galýan, hasy.

  2. Gepleşik dili Deň-duşlary bilen oturyp-turup, bar zadyny gysganmaýan, jomart.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem loty - lotuda, lotular, lotusy.


Duş gelýän formalary
  • lotynyň
  • lotyň