lopbuş lop‧buş

Ýasy, pökgi, semiz (ýüz hakda).

  • Ol uzyn boýly, lopbuş ýüz, semiz adamdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

  • Sag gaşynyň üsti çandyrly, lopbuş ýüzli, mähnet bir arçyn dilmaja ýüz tutdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)