loňkuldy loň‧kul‧dy

Atyň, eşegiň öň hem art aýaklaryny gezegine atyp gidýän gezeri; loňk-loňk edip ýöreýşiň, ylgaýşyň bir görnüşi, löňküldi.


Duş gelýän formalary
  • loňkuldyly