loňkuldamak loň‧kul‧da‧mak işlik

 1. Loňkuldyly ýöriş bilen gitmek, loňk-loňk edip ýöremek; ylgamak, löňk-löňk edip ýöremek, löňküldemek.

  • Ýaby loňkuldamaga başlady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Hemişe onuň töwereginde ýelgamak ýaly pyrlanýardy, buýran ýumşuna loňkuldap ylgaýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Ýörese hem kelte tirkelen ýaly loňkuldap, yzyndan galmaýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Arabanyň ýa-da ulagyň üstünde aşak-ýokary galyp towsup oturmak.

  • Onuň göwnüne ol köp wagt bäri arabanyň üstünde loňkuldap gelýän ýalydy. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • loňkuldamaga
 • loňkuldamak
 • loňkuldap