listowka lis‧tow‧ka

Syýasy mazmunly çap edilen listok.

 • Kitap bilen bile ol täze listowka hem taýýarlaýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 • Sen şondan soň ne-hä geldiň, ne-de öwüt-ündew üçin listowkalar, görkezmeler aldyň. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Geýne araçäkden geçip gelýärkä, onuň çemedanlaryny döküşdirip, ondan rewolýusiýany propagandirleýän listowkalar agtarýarlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • listowkalar
 • listowkalaram
 • listowkalarda
 • listowkalardan
 • listowkalary
 • listowkalarynda
 • listowkalaryň
 • listowkanyň