lekleki

Perikden çözlenýän ýüpegi saramak, keleplemek üçin ýönekeý el guraly.

  • Bizi bassyrmanyň bir çetinde duran lekleki ýaly çarhyň ýanyna alyp bardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.