legenda

  1. Bir taryhy waka ýa-da adam hakynda aýdylýan rowaýat, hekaýa.

    • Çünki «Çapaý çalasyndy» diýen ýaly ertekiler, legendalar halkyň arasynda köp ýaýrapdyr. («Mydam Taýýar» Gazýeti)

  2. Bolmajak zat hakda taslama gürrüň, erteki.

    • Bu barada paýtun hakyndaky legendalar şaýatlyk edýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.