lawa

Wulkan atylanda çogup çykýan gyzgyn suwuk massa.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.