lasyrdy

Bişirilýän zadyň gaýnamagyndan çykýan ses.

  • Gazan lasyrdap gaýnaýar.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.