lakgylyk

Ýaňranlyk, bolgusyz gürrüň edijilik, lakgynyň gylyk-häsiýeti.

  • Lakgylygyň adama zyýandan başga peýdasy bolmaz.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, k sesi g sesine öwrülýär.

Meselem lakgylyk - lakgylygy.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.