lakgyldatmak işlik

Birini ýaňratmak, bolgusyz gürrüň etdirmek, gürletmek, ýaňratmak.

  • Ýeri, ony biderek lakgyldadyp oturmaň-da, gidiň şu ýerden!

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, t sesi d sesine öwrülýär.

Meselem lakgyldatmak - lakgyldadýar, lakgyldadar, lakgyldadypdyr.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.