lakga

Zoologiýa Süýji suwda ýaşaýan ýasy kelleli uly balyk.

  • Onuň çöreginiň ownuklaryny bolsa hemişe bir lakga balyk iýer eken. («Türkmen Halk Ertekiler Ýygyndysy»)

  • Gyraty lakga balyk ýaly semretdi. («Görogly» eposy)

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.