lagnatly

Gargyş siňen, nälet siňen, näletli.

  • Şu iki röwşen obrazyň paralellikde berilmegi lagnatly penjesini geren ganym duşmana ýigrenç döredýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.