labyrdy

Güýçli ot ýananda çykýan ses, lowlap ýanýan otdan çykýan ses.

  • Ýalaňy odunyň labyrdysy.

  • Mazaly tutaşan oduň labyrdysy.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.