kişmiş kiş‧miş

Serlip guradylan üzüm.

 • Kişmiş serýäris, kakaň hem şol ýerdedir. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Uly gyzyl şal ýaglyga Düwüpdir ol gant hem kişmiş. (R. Seýidow, Wagtlylar)

 • Naharyň iň pesi bäş aýlyk çebiş çişligi bilen içi bidäne kişmiş salnan palaw bolar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Kişmiş iýseň, çöpi bar. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • kişmişden
 • kişmişi
 • kişmişini
 • kişmişiň
 • kişmişiňizem
 • kişmişler
 • kişmişli