kişde kiş‧de

 1. Guradylan erik.

  • Olaryň elinde kişde ýa-da hoz göräýdigi, bar ondan soň gözi açylýar. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Ol aýal-gyzlar öýlerine gaýdanlarynda bolsa: -- Çagalaryňyz, jigileriňiz hem agyzlaryny süýjütsinler -- diýip, gant, nabat, kişde pisse diýen ýaly zatlardan her birine bir düwünçek sowgat hem berip goýberdi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

 2. Umuman guradylan ir-iýmiş.

  • Pomidor kişdesi. Alma kişdesi.

kişde ýaly bolmak

Horlanmak, arryklamak.


Duş gelýän formalary
 • kişdeden
 • kişdeleri
 • kişdelerini
 • kişdeli
 • kişdesem
 • kişdesi
 • kişdesidir
 • kişdesinden
 • kişdesindenem
 • kişdesini
 • kişdesiniňem
 • kişdämizden