kese ke‧se

 1. Gorizont tekizligine parallel ýerleşýän, dik däl, gyşyk gorizontal.

  • Onuň ýolunyň üstünde ýogyn pürsi kese goýan bolsam, ine, onda ähtimal. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  • Çagany kese halda tutman, has dikräk halda tutmak gerek. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 2. Başga, özge, ýat.

  • Kese ýerden gelenler üçin bellenilen jaýda biz tiz ýerleşdik. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 3. Zolak bolup giden, tutuş.

  • Köprüden aňyrsy kese giden odynlyk ýer.

 4. Kömekçi at rolunda.

  • Ak pagtanyň kesesinden giripdir. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Obanyň kesesinde durup seretseň, bütinleý gök öwüsýär.

kese çyzyk

seret çyzyk

 • Gepleşikde. (Dialoglarda)

 • Her bir adamyň sözüniň öň ýanynda kese çyzyk goýmaly.

kesä çekmek

Gepi-gürrüňi başga ýana sowmak.

 • Aýsoltan ejesiniň aýdanyny kesä çekip, onuň sözüni aýratyn geňirgemek bilen gep urdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

ýüzüňi kesä sowmak

Nägile, göwnüýetmezçilik we ş. m. zerarly ýüzüňi bir gapdala sowmak.

 • Başlyk kinaýaly ýylgyrmak bilen ýüzüni kesä sowup sorady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • kesede
 • keseden
 • keselem
 • keselere
 • keselerine
 • keseleriniň
 • keseleýin
 • keseli
 • keselidir
 • keseligi
 • keseligine
 • keseliginiň
 • keselik
 • keselim
 • keselime
 • keselimi
 • keselimiz
 • keselimizdir
 • keselimiň
 • keselinde
 • keselinden
 • keselindenem
 • keseline
 • keselini
 • keseliniň
 • keseliň
 • keseliňden
 • keseliňe
 • keseliňi
 • keseliňiziň
 • kesesinde
 • kesesinden
 • kesesindenem
 • kesesindäki
 • kesä
 • kesämden
 • kesäni
 • kesäňden