kem-kemden kem-kem·den

Ýuwaş-ýuwaşdan, az-azdan, gitdigiçe, kem-kem, barha.

  • Agaçlar kem-kemden selçeňläp ugrady. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

  • Asmanyň ýiti ýyldyzlary kem-kemden ölügsilenip, gündogardan göterilen daň şapagy dünýä ýüzüne çalymtyk çäkmen bolup çaýyldy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
  • kem-kemdenlik