keş keş 1

Oba hojalyga degişli Gowaça ýa-da başga ekinlerde hatar arasyndaky suw akýan ýapjagaz, joýa.

 • Hol aňyrky kartanyň gowaçalarynda suwuň doly ýetmedik keşleri hem bar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Olar keşleriň arasyny kätmen bilen ýeňiljek dyrmaýardylar, ýumşadýardylar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Keşleriň arasyna düşen syçan-da pil ýaly görünýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

keş keş 2

Goşulan sözüniň manysy bilen baglylykda adamyň meşgul bolýan kärini aňladýan söz ýasaýjy affiks.

 • Arabakeş, düýekeş, çilimkeş.


Duş gelýän formalary
 • keşde
 • keşdedir
 • keşdi
 • keşdim
 • keşdiň
 • keşe
 • keşi
 • keşinden
 • keşine
 • keşini
 • keşiň
 • keşler
 • keşlerde
 • keşlere
 • keşleri
 • keşlerini
 • keşleriniň
 • keşleriň
 • keşlige
 • keşlik