keç

 1. Öz diýenini edýän, kesir keçjal.

  • Keç gylykly oglan.

  • Keç adam.

 2. Ugruna däl, ters nädogry.

  • Kejine gaýdaýsaň, almytyň nagt. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Indi dogry dört ýyl bäri, Meniň işim çekýär keje. (Çary Aşyr, Poemalar)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem keç - kejim, kejiň.


Duş gelýän formalary
 • keje
 • keji
 • kejime
 • kejinden
 • kejine
 • kejiňe
 • keçden
 • keçdigini
 • keçdir
 • keçje
 • keçlige
 • keçliginden
 • keçligini
 • keçlik