kakdyrmak kak‧dyr‧mak işlik

 1. Üstünden urdurmak, urup girdirmek.

  • Gazyk kakdyrmak.

 2. Urup tozanyňy aýyrdyrmak, silkdirmek.

  • Kilim kakdyrmak.

 3. Göçme manyda Bir zady ýaňsa alyp aýtmak, degip aýtmak, çala degmek.

  • Sözüň gerdişi bilen, ol Mama biraz kakdyryp hem gördi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 4. Urdurmak, çaldyrmak.

 5. Yraladyp, silkdirip, urduryp ýere gaçyrtmak, düşürtmek.

  • Men kakama howlymyzdaky erik agajyndan erik kakdyrdym.

 6. Duýman durkaň garbap aldyrtmak, birdenkä silkip aldyrtmak.

  • Bah, ýaňky bir dogry gelen awdy weli, elimden kakdyrdym-da!

 7. Degdirmek, galtaşdyrmak.

  • Men welosipedimi tas jaýyň burçuna kakdyrypdym.


Duş gelýän formalary
 • kakdyrdy
 • kakdyrdym
 • kakdyrdym-da
 • kakdyrjak
 • kakdyrma
 • kakdyrmak
 • kakdyrmanyň
 • kakdyrmasy
 • kakdyrmasyna
 • kakdyryp
 • kakdyrypdym
 • kakdyrýandygyny
 • kakdyrýanyna
 • kakdyrýardy