kül kül at

Ýanan zatdan galan çal ýa-da gara reňkli, un ýaly galyndy.

 • Nabat eje Meredi işe ugradandan soň, hasyr-husur edip, içerileri syryşdyryp, külüni atdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Nebitçiler külün, tüssäniň nämedigini bir eýýäm unudypdyrlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Pul boldy, kül boldy. (nakyl)

 • Kül dökmedik ýeri ýok-ýaşamadyk, işlemedik ýeri ýok.

 • Gulluk meselesinde onuň kül dökmedik ýeri ýok. («Tokmak» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem kül - külüm, külüň.

kül etmek

 1. Owratmak, maýdalamak, döwmek.

 2. Zarba urmak, ýok etmek, urmak.

  • Mergen ata, goýber meni, men mollajygyň agzyny kül edeýin. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

küle dönmek

Un bolmak, maýda-maýda bolmak, owranmak.

küli sowuk

Ýürekden söýmeýän, gadyrsyz, mähirsiz.

külüni göge sowurmak

 1. Ýok etmek, derbi-dagyn etmek.

  • Ömrüňi kül etmek.

 2. seret ömür

  • Meniň gül ömrümi kül etdiň. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • külden
 • küldür
 • küle
 • külem
 • küli
 • küller
 • küllerden
 • külleri
 • küllerini
 • külli
 • küllüligi
 • küllüniň
 • külçe
 • külüdir
 • külüm
 • külün
 • külünde
 • külünden
 • külüne
 • külünem
 • külüni
 • külüniň
 • külüň
 • külüňdir
 • külüňi
 • külüňizi
 • külüňki