kükremek kük‧re‧mek işlik

 1. Ser. Esremek.

  • Öýkün diýseň, ol ýaňy aýak biten gölejik hem kükräp duran iner hem bolup bererdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Iner agzyndan ak köpük saçyp kükräp çyrpynýar.

 2. Göçme manyda Gaharlanyp gaty gygyrmak, üstüne dyzamak.

  • Ýigrenen adamsyna şeýle bir şerebeli sözler bilen kükläp başlaýar welin, zada meňzeş däl. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 3. Göçme manyda Pýan, mes bolup gürlemek, düblemek.

  • Arkaýyn bol, ol geler, onda-da kükräp geler. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • kükredi
 • kükrediň
 • kükregin
 • kükremek
 • kükremeli
 • kükrese-de
 • kükreýän
 • kükreýärdi
 • kükrän
 • kükräp