küçen kü‧çen

Malyň gerşini ýaralamazlyk üçin hamydyň iç tarapyna düýrlenip goýulýan keçe ýa-da şoňa meňzeş ýumşak enjam.

  • Alaja boýnuna küçen salnyp, boz agta ýanaşdyrylanda haýkyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol gaty geň görüp, elini agzyna tutup, ýakasyny küçen ýaly towlady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • küçenli