köpri köp·ri

Derýanyň, demir ýoluň, ýabyň we ş. m. üstünden geçip gitmek üçin gurulýan desga.

 • Suwuň köprüsine baran badyňa ol jaý özüni saňa tanadar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • «Köprüde düýäň ulusy taýak iýer» diýlişi ýaly ol işini oňarmadyk wagty bizi kötekleýär. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem köpri - köprüde, köprüler, köprüsi.

kör düýesi köprüden geçmek

seret geçmek


Duş gelýän formalary
 • köpri-de
 • köprim
 • köprimden
 • köprime
 • köprinem
 • köprini
 • köpriniň
 • köpriň
 • köprä
 • köprüde
 • köprüden
 • köprüdi
 • köprüdir
 • köprüdäki
 • köprüler
 • köprülerde
 • köprülerden
 • köprülerdi
 • köprülerdir
 • köprülere
 • köprülerem
 • köprüleri
 • köprülerin
 • köprülerinden
 • köprülerini
 • köprüleriniň
 • köprüleriň
 • köprüli
 • köprüsi
 • köprüsidir
 • köprüsinde
 • köprüsinden
 • köprüsine
 • köprüsini
 • köprüsiniň