köpük 1

Süýt we ş. m. zatlar bişirilende, ýüzünde emele gelýän köpürjik.

 • Asmanda ak süýdüň köpügi ýaly, Akja bulutlary güýzüň şemaly, Sürýär gündogara ýuwaş-ýuwaşdan. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem köpük - köpügi.

ak köpük saçyp gürlemek

seret gürlemek

 • Gyzdurdy her sözüni janly mysallar bilen aýdyp, şeýle bir gürledi, derlerini saçyp gürledi, ýumuruklaryny düwüp, agzyndan ak köpük saçyp gürledi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

köpük 2

Manadyň ýüzden bir böleginden ybarat ownuk pul birligi.

 • Bir köpük pul harçlamadyk halyna güplän bolup otyr. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Eline düşen puluň bir köpügini hem sowman, kakasyna eltip berýär. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem köpük - köpügi.

bahasy bir köpük

Hili pes hiç zada geçmeýän, ýaramaz, bolgusyz.

 • Kör köpüksizlik -- düýpden pulsuzlyk.


Duş gelýän formalary
 • köpüge
 • köpügem
 • köpügi
 • köpügim
 • köpügin
 • köpüginden
 • köpügine
 • köpüginem
 • köpügini
 • köpüginiň
 • köpügiň
 • köpük-de
 • köpükden
 • köpükdenmi
 • köpükdi
 • köpükdir
 • köpükler
 • köpüklerini
 • köpükleriň
 • köpüklermi
 • köpükli
 • köpüklik
 • köpüksiz