köpçülikleýin hal

Köpçülik bolup, köplük bolup, birnäçe bolup, köp adam bolup.

  • Tejribe uçastogyny köpçülikleýin baryp görmegi teklip etdi. (N. Jumaýew, Ak derek)

  • Goýunlaryň köpçülikleýin guzlaýan günleri bolany üçin süri uzakda däldi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)