köpçülik

Adamlaryň topary, köplük, märeke, jemende, üýşmeleň.

  • Han küýli köpçüligiň içine ýa bir öýe gezmäge baryp bilmeýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Aman poşçy utandy we köpçülik duýmanka gelşi ýaly, ýene yzyna gaýtdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem köpçülik - köpçüligi.

köpçülik işine goşulmak

Halkyň bähbidi üçin edilýän iş bilen meşgul bolmak.

  • Akjemal köpçülik işine goşuldy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)