köp köp sypat

Mukdary boýunça kän bolan, az däl, kän, bol.

 • Bizde okuwçylaryň sany köp. Köp okamak. Köp hasyl almak ugrunda göreşmek.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem köp - köpüm, köpüň.

köp bilen bolmak

Bilimdarlyk satmak, özüňi boş ýerden köp zatlary bilýän ýaly görkezmek.

köp gar basmak

Birnäçe ýyl ýaşamak, kän zady bilmek. Köpi gören -- köp zady başyndan geçiren.

 • Özüň ýaş hem bolsaň, köpi gören ýigit! -- diýdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • köpde
 • köpden
 • köpdi
 • köpdügem
 • köpdügi
 • köpdügine
 • köpdügini
 • köpdüginiň
 • köpdür
 • köpdürler
 • köpe
 • köpem
 • köpi
 • köpler
 • köplerde
 • köplerden
 • köplere
 • köpleri
 • köpleriniň
 • köpleriň
 • köpli
 • köplüge
 • köplügem
 • köplügi
 • köplügidir
 • köplüginde
 • köplüginden
 • köplügine
 • köplügini
 • köplüginiň
 • köplügiň
 • köplük
 • köplükde
 • köplükden
 • köplükdi
 • köplükdir
 • köplüligi
 • köplüliginden
 • köpmi
 • köpmüş
 • köpräge
 • köprägem
 • köprägi
 • köpräginden
 • köprägine
 • köprägini
 • köpräginiň
 • köpräk
 • köpräkden
 • köpräkdi
 • köpräkdir
 • köpsüzlikden
 • köpüm
 • köpümiz
 • köpümizde
 • köpümize
 • köpümiziň
 • köpünden
 • köpüne
 • köpüni
 • köpüniň
 • köpüň
 • köpüňize