könelmek işlik

[kö:nelmek]

  1. Köne bolmak, geýlip sary gitmek, täzeligini ýitirmek, köp ulanylyp sary gitmek.

    • Aýakgabym könelipdir.

  2. Üstünden wagt geçmek, ýatdan çykmak.

    • Könelen gürrüň.

    • Onuň ýarasy könelipdir.