köne sypat

[kö:ne]

 1. Köp wagt geçip ýa-da köp ulanylyp sandan galan, zaýalanan.

  • Akjemal köne keçesini ýazyp, unaş kesmäge oturypdy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Köne bedre. Könesi bolmadygyň täzesi bolmaz. (nakyl)

 2. Göçme manyda Ýaşy könelişen, ýaşy geçen, garry.

  • Köne adamlaryň gürrüňlerini diňlemek örän gyzykly.

 3. Göçme manyda Köp wagtdan bäri gelýän, has öňki, gadymky.

  • Köne duşman ömür baky päk bolmaz. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Köne tanyşlar geçeni ýatlaşyp, ilki gök çaý içdiler, çaýdan soň etli börek geldi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Heý, duruber, muny dolanyp köne adata ynanmaz ýaly edeýin. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 4. Hakyky däl, wagty geçen.

  • Köne bilet. Köne şahadatnama.

köne saman agtarmak

seret agtarmak

 • Aman aga çalaja gyzardy: -- Agronom, köne samany agtarma! («Sowet edebiýaty» žurnaly)