köne kö‧ne sypat

[kö:ne]

 1. Köp wagt geçip ýa-da köp ulanylyp sandan galan, zaýalanan.

  • Akjemal köne keçesini ýazyp, unaş kesmäge oturypdy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Köne bedre. Könesi bolmadygyň täzesi bolmaz. (nakyl)

 2. Göçme manyda Ýaşy könelişen, ýaşy geçen, garry.

  • Köne adamlaryň gürrüňlerini diňlemek örän gyzykly.

 3. Göçme manyda Köp wagtdan bäri gelýän, has öňki, gadymky.

  • Köne duşman ömür baky päk bolmaz. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Köne tanyşlar geçeni ýatlaşyp, ilki gök çaý içdiler, çaýdan soň etli börek geldi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Heý, duruber, muny dolanyp köne adata ynanmaz ýaly edeýin. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 4. Hakyky däl, wagty geçen.

  • Köne bilet. Köne şahadatnama.

köne saman agtarmak

seret agtarmak

 • Aman aga çalaja gyzardy: -- Agronom, köne samany agtarma! («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • könede
 • köneden
 • könedi
 • könedigine
 • köneje
 • köneler
 • könelere
 • köneleri
 • könelerimiz
 • könelerimiziň
 • könelerinden
 • könelerini
 • köneleriniň
 • köneleriň
 • könelige
 • köneliginden
 • köneligine
 • köneligini
 • könelik
 • könemi
 • köneräk
 • könesi
 • könä
 • könäni
 • könäniň
 • könäň