kömek kö‧mek at

Berilýän hemaýat, ýardam, goldaw.

 • Ilkinji gün kömek sorap, kolhoza gelmeli eken. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Söýgüliň başyna iş düşen wagty, Kömek etmek lazym meniň boýnumda. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

 • Bize kömek bermegiňizi soraýarys. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 • Çölde öz ýanyna ilkinji bolup kömege gelen adam. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Kömegi bar bolan adam.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kömek - kömegi.


Duş gelýän formalary
 • kömege
 • kömegem
 • kömegi
 • kömegim
 • kömegimden
 • kömegime
 • kömegimi
 • kömegimiz
 • kömeginde
 • kömeginden
 • kömegine
 • kömegini
 • kömeginiň
 • kömeginiňem
 • kömegiň
 • kömegiňe
 • kömegiňiz
 • kömegiňize
 • kömekde
 • kömekden
 • kömekdigini
 • kömekdir
 • kömekler
 • kömeklerden
 • kömeklere
 • kömeklerem
 • kömekleri
 • kömeklerinde
 • kömeklerinden
 • kömeklerine
 • kömeklerini
 • kömekleriniň
 • kömekleriň
 • kömekleriňize
 • kömekli
 • kömeksiz
 • kömeksizlik