kömek at

Berilýän hemaýat, ýardam, goldaw.

  • Ilkinji gün kömek sorap, kolhoza gelmeli eken. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Söýgüliň başyna iş düşen wagty, Kömek etmek lazym meniň boýnumda. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Bize kömek bermegiňizi soraýarys. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Çölde öz ýanyna ilkinji bolup kömege gelen adam. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Kömegi bar bolan adam.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kömek - kömegi.