kölege kö‧le‧ge at

Bir predmetiň ýagtylyk ýa-da gün düşýän tarapynyň garşylykly tarapyna salýan saýasy.

 • Yssylap geldiňiz, kölegä geçiň. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Kölegelerini uzyn-uzyn uzadan agaçlarda guşlar jürrüldeşýärdiler. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Şol eýwanyň öňi aýtym bolup belent agaçlaryň gür ýapraklary oňa kölege salýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • kölege-de
 • kölegede
 • kölegeden
 • kölegeler
 • kölegelerden
 • kölegelerem
 • kölegeleri
 • kölegelerinde
 • kölegelerini
 • kölegeleriniň
 • kölegeleriň
 • kölegeli
 • kölegelik
 • kölegesi
 • kölegesin
 • kölegesinde
 • kölegesinden
 • kölegesindäki
 • kölegesine
 • kölegesini
 • kölegesiniň
 • kölegesiz
 • kölegä
 • kölegäm
 • kölegäni
 • kölegäniň
 • kölegäň
 • kölegäňden
 • kölegäňi
 • kölegäňçe