köl köl

[kö:l]

Kenarlary gury ýer bilen çäklenýän uly bolmadyk suwly ýer, uly howdan.

 • Birwagtlar ol jeňňeliň aşagy garalyp ýatan suwly köl eken. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Sonalar ýüzmäge köller açyldy, Jerenler gezmäge çöller açyldy. (G. Seýitliýew, Saýlanan goşgular)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem köl - kölüm, kölüň.

süýt kölüne batyrmak

 1. Köp zady wada bermek.

  • Sen biziň diýenjigimizi et-de, işledejik ýör -- diýip, Gurbany süýt kölüne batyrdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Pikir kölüne çümmek. (Batmak)

 2. Çuň pikire gitmek, oýa batmak, oýlanmak.

  • Güller, näme çümdüň pikir kölüne. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • kölde
 • kölden
 • köldäki
 • köldügi
 • köldür
 • köle
 • köli
 • köller
 • köllerde
 • köllerden
 • köllerdir
 • köllerdäki
 • köllere
 • kölleri
 • kölleri-de
 • kölleridir
 • köllerinde
 • köllerinden
 • köllerine
 • köllerini
 • kölleriniň
 • kölleriň
 • kölli
 • köllük
 • kölçe
 • kölüdir
 • kölümiz
 • kölün
 • kölünde
 • kölünden
 • kölündäki
 • kölüne
 • kölüni
 • kölüniň
 • kölüň
 • kölüňem