köklemek kök‧le‧mek 1 işlik

 1. Kök atmak, kök çekmek.

  • Ýorgany köklemek.

 2. Kök bilen berkitmek.

  • Öýüň tärimini kökläp çykmak.

köklemek kök‧le‧mek 2 işlik

Wagtyňy hoş etmek, keýpiňi gowulandyrmak, keýpden çykmak.

 • Keýplerini kökleşip, Ugradylar myhmanlar. («Mydam taýýar» gazeti)

 • Olar keýplerini kökläp, gezelenje çykdylar.


Duş gelýän formalary
 • kökledik
 • kökledik-de
 • köklediler
 • kökleme
 • köklemek
 • köklemeli
 • köklemäge
 • köklesinler
 • köklän
 • köklänleriň
 • köklänsoň
 • kökläp
 • kökläpdi
 • kökläpdirler
 • köklärsiň
 • kökläýen