kämillik kä‧mil‧lik

[kämi:llik]

Kämil bolup ýetişenlik, berkleşenlik.

 • Saňa ozalkydan söýgim indi kän, kämilligiň sende aýdyň belgisi. (R. Seýidow, Eserler)

 • Eýsem kämilligiň we ussatlygyň jogapkärli barlagydyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kämillik - kämilligi.

kämillik ýaşyna ýetmek

On sekiz ýaşa ýetmek, fiziki we ruhy taýdan ýetişmek we graždanlyk hukuga eýe bolmak.

 • Kämillik ýaşyna ýetmedik on ýedi ýaşly okuwçy gyz.


Duş gelýän formalary
 • kämillige
 • kämilligi
 • kämilligi-de
 • kämilligim
 • kämilliginde
 • kämilliginden
 • kämilligine
 • kämilligini
 • kämilliginiň
 • kämilligiň
 • kämillikde
 • kämillikden
 • kämillikdir
 • kämillikdäki
 • kämilliksiz