käbe kä‧be

Mekgedäki ybadathana.

 • Öňki zamanyň işan-mollalary Käbä gidenlerinde-de, eşekli giderdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • «Käbä gidip gelseň-de, öňküje gözüň-le» diýen ýaly, ol tussagdan öňküje hüý-häsiýeti bilen gaýdyp geldi. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • käbede
 • käbedir
 • käbedäki
 • käbesi
 • käbesinden
 • käbä
 • käbäm
 • käbämden
 • käbämiň
 • käbäni
 • käbäniň