käýinmek işlik

Birini ýa-da öz özüni ýazykly edip, käýäp durmak, kime-de nämä-de bolsa gaty käýinjiremek, biriniň eden işine ýa-da bolan waka öz nägiledigiňi käýinç bilen bildirmek.

 • Oňa her haýsy bir zat diýip käýindiler. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Hüňürdäp käýiner azary ýeter, Tabakdaş bolaýsaň işdäňi tutar. (Ata Köpek Mergen, Ýürek depderi)


Duş gelýän formalary
 • käýindem
 • käýindi
 • käýindi-de
 • käýindiler
 • käýindim
 • käýinen
 • käýinende
 • käýinenden
 • käýinenem
 • käýineni
 • käýinenini
 • käýinenok
 • käýiner
 • käýinerdi
 • käýinersiň
 • käýinibem
 • käýinip
 • käýinipdi
 • käýinipdir
 • käýinjegini
 • käýinjek
 • käýinme
 • käýinmedi
 • käýinmegi
 • käýinmek
 • käýinmekligi
 • käýinmeklik
 • käýinmeseň
 • käýinmäge
 • käýinmäň
 • käýinse-de
 • käýinsemem
 • käýinýän
 • käýinýäni
 • käýinýänini
 • käýinýänlerem
 • käýinýär
 • käýinýärdi
 • käýinýärdiler
 • käýinýärin
 • käýinýärmi
 • käýinýärsiň